zonnepanelen dakscan

ALGEMENE VOORWAARDEN LEUDAL DUURZAME SYSTEMEN B.V. (LDS Energy)
Versie 2023.1 Gedeponeerd op 19 april 2023 bij de Rechtbank Limburg, locatie Maastricht, onder aktenummer 4/2023 AL.

Definities:
Opdrachtnemer/wij: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Leudal Duurzame 
Systemen B.V., statutair gevestigd te gemeente Nuth, kantoorhoudende te (6367 AW) Voerendaal aan 
het adres Oude Midweg 1 ingeschreven in het handelsregister van Kamer van Koophandel onder nummer 
14129173 (de aan Opdrachtnemer gelieerde rechts- en natuurlijke personen kunnen in voorkomend 
geval ook een beroep doen op deze algemene voorwaarden).
Opdrachtgever/hij: de in de uitoefening van een beroep of bedrijf handelende wederpartij die met 
Opdrachtnemer een overeenkomst sluit, heeft gesloten of over de sluiting daarvan onderhandelt 
betreffende de verkoop en/of levering van goederen, alsmede over de montage door Opdrachtnemer. 
Opdrachtbevestiging: zoals gedefinieerd in artikel 3.1.
Schriftelijk: per brief, per telefax of langs elektronische weg. 

Artikel 1 - Toepasselijkheid algemene voorwaarden/algemeen: 
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, offertes en leveringen 
alsmede op alle (aanvullende) overeenkomsten, waaronder ook overeenkomsten die 
samenhangen met en/of voortvloeien uit overeenkomsten, tussen Opdrachtnemer en 
Opdrachtgever. 

1.2. Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden – waaronder mede algemene voorwaarden worden 
verstaan – van Opdrachtgever maken geen deel uit van de overeenkomst tussen Opdrachtnemer
en Opdrachtgever en binden derhalve Opdrachtnemer niet, tenzij Opdrachtnemer de 
voorwaarden van Opdrachtgever schriftelijk geheel of gedeeltelijk aanvaardt. De 
toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de 
hand gewezen.

1.3. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts bindend, indien partijen deze schriftelijk 
zijn overeengekomen en uitsluitend voor de aanbiedingen, offertes en (aanvullende) 
overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn. Met betrekking tot de overige aanbiedingen, 
offertes en (aanvullende) overeenkomsten blijven deze algemene voorwaarden onverkort van 
kracht.
1.4. Mocht enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, dan 
zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zal (zullen) de nietige of vernietigde 
bepaling(en) van deze algemene voorwaarden worden vervangen door (een) geldige 
bepaling(en) waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde 
bepaling(en) in acht worden genomen. 
1.5. In geval van strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en de tussen Opdrachtnemer en 
Opdrachtgever gesloten (koop)overeenkomst prevaleert de (koop)overeenkomst.
1.6. Rechten van Opdrachtgever uit deze overeenkomst kunnen door Opdrachtgever niet worden 
overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Opdrachtnemer. Deze 
bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83 lid 2 
BW. 
1.7. De overeenkomst werkt slechts tussen partijen. Een derde partij – direct of indirect verbonden 
aan Opdrachtgever – kan onder de overeenkomst geen aanspraak geldend maken jegens 
Opdrachtnemer.
1.8. Alle afbeeldingen en specificaties van goederen in catalogi, prijslijsten, advertenties en 
dergelijke gelden als een weergave bij benadering. 
1.9. Ingeval dat een overeenkomst wordt gesloten per e-mail of ander elektronisch 
communicatiemiddel, dan heeft een dergelijke e-mail of ander elektronisch communicatiemiddel 
dezelfde rechtsgeldigheid als een schriftelijke verklaring. 
1.10. Indien Opdrachtnemer in enig document verwijst naar technische-, veiligheids- of 
kwaliteitsvoorschriften en/of andere informatie, wordt Opdrachtgever geacht deze te kennen,

tenzij hij Opdrachtnemer onverwijld schriftelijk van het tegendeel in kennis stelt. Alsdan zal 
Opdrachtnemer hem over deze voorschriften nader informeren. 

Artikel 2 – Offertes en aanbiedingen: 
2.1. Alle aanbiedingen en offertes van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend ook al is in het aanbod een 
termijn voor aanvaarding gesteld. Alle te noemen prijzen zijn in euro (€ of EUR). Opdrachtnemer
heeft het recht om druk- en schrijffouten alsmede andere fouten in de communicatie te 
herstellen. Prijsopgave geschiedt te allen tijde onder de veronderstelling van gunstige kweek- en 
oogstcondities. 
2.2. Alle aanbiedingen en offertes zijn gebaseerd op de uitvoering van de overeenkomst door 
Opdrachtnemer onder normale omstandigheden op basis van bij Opdrachtnemer bekende 
gegevens en gedurende gebruikelijke werkuren, tenzij schriftelijk anders aangegeven. 
2.3. Door Opdrachtnemer verstrekte gegevens in drukwerk, op de website of op andere wijze, 
waaronder de prijs, eigenschappen, maten, kleur, tekeningen en afbeeldingen, zijn aan 
wijzigingen onderhevig en kunnen ook zonder voorafgaand bericht wijzigen. Een tussentijdse, 
niet aangekondigde wijziging kan Opdrachtnemer niet worden tegengeworpen.
2.4. Als Opdrachtgever aan Opdrachtnemer gegevens, tekeningen, werkinstructies en daarmee 
vergelijkbare gegevens verstrekt, mag Opdrachtnemer uitgaan van de juistheid hiervan en zal 
hij deze bij het opstellen van zijn aanbieding gebruiken. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever
echter wel wijzen op de voor hem redelijkerwijs kenbare en voor het werk relevante:
- onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
- onjuistheden in de door Opdrachtgever verlangde werkwijzen en constructies;
- gebreken van de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;
- gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door Opdrachtgever ter 
beschikking zijn gesteld;
- onjuistheden in de door of namens Opdrachtgever verstrekte gegevens;
- onjuistheden en gebreken, zoals in bovenstaande punten genoemd, voor zover deze zich voor 
of tijdens de uitvoering van het werk aan Opdrachtnemer openbaren en Opdrachtnemer ter zake 
kundig moet worden geacht.
2.5. Als onjuistheden en gebreken als benoemd in artikel 2.4. kwalificeren in ieder geval niet 
afwijkingen op het gebied van kleur en door Opdrachtgever opgegeven maten, zulks met 
inachtneming van het bepaalde in artikel 4.
2.6. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie die hij van 
Opdrachtnemer krijgt, als deze geen directe betrekking hebben op de feitelijke opdracht.

Artikel 3 - Overeenkomst en totstandkoming:
3.1. De overeenkomst komt tot stand doordat Opdrachtnemer de order schriftelijk accepteert door 
middel van een bevestiging (hierna: “Opdrachtbevestiging”). Opdrachtgever dient de 
Opdrachtbevestiging direct en onverwijld te controleren. De overeenkomst geldt als gesloten en 
volledig bewezen door de Opdrachtbevestiging van Opdrachtnemer, tenzij Opdrachtgever binnen 
48 uur na verzending van de Opdrachtbevestiging schriftelijk en met redenen omkleed zijn 
bezwaren aan Opdrachtnemer heeft kenbaar gemaakt. Aanvullende afspraken en/of wijzigingen, 
door wie dan ook gedaan, zijn slechts bindend, indien deze door Opdrachtnemer schriftelijk zijn 
bevestigd. 
3.2. Iedere aanbieding of toezegging gedaan door een personeelslid of vertegenwoordiger van 
Opdrachtnemer is alleen bindend voor zover de laatstgenoemde dit schriftelijk heeft bevestigd.
3.3. Mondelinge afspraken binden Opdrachtnemer niet dan nadat en voor zover deze schriftelijk door 
Opdrachtnemer zijn bevestigd. 
3.4. Bij een samengestelde prijsopgave bestaat geen verplichting voor Opdrachtnemer tot levering 
van de in de offerte begrepen goederen tegen een overeenkomend gedeelte van de opgegeven 
prijs, noch geldt de offerte automatisch voor nabestellingen. 
3.5. De door Opdrachtnemer te leveren goederen behoeven niet aan andere specificaties te voldoen 
en/of behoeven geen andere eigenschappen te hebben dan die schriftelijk zijn vastgelegd in de 
Opdrachtbevestiging. Met inachtneming van de overige bepalingen van deze algemene 
voorwaarden (en die van de overeenkomst), zal Opdrachtnemer de goederen leveren 
overeenkomstig de specificaties zoals vastgelegd in de Opdrachtbevestiging. 

3.6. Opdrachtnemer streeft ernaar de zonnepanelen en/of omvormers te leveren en/of te installeren 
die met de Opdrachtgever zijn overeengekomen. Vanwege onder meer – maar niet beperkt tot -
de technologische ontwikkelingen op dit gebied en leveringskrapte, is Opdrachtnemer echter te 
allen tijde gerechtigd om andere, ter uitsluitende beoordeling van Opdrachtnemer, ten minste 
technisch gelijkwaardige, versies/types van de zonnepanelen en/of omvormers te leveren en/of 
te installeren. Afwijkingen in de (specificaties van) de geleverde en/of geïnstalleerde 
zonnepanelen en/of omvormers ten opzichte van hetgeen in de Overeenkomst is opgenomen, 
zijn geen grond tot schadevergoeding en/of ontbinding.

Artikel 4 - Prijs: 
4.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is de prijs een netto prijs, exclusief 
omzetbelasting, servicekosten en overige op de verkoop en/of levering en/of uitvoering van de 
overeenkomst vallende overheidslasten en/of lasten van derden, op basis van levering “ex 
works” conform Incoterms 2000 en exclusief emballage.
4.2. Indien na de datum van orderbevestiging maar voor levering zich prijsverhogingen voordoen, 
bijvoorbeeld door veranderde wet- en regelgeving van de overheid of door enige andere 
omstandigheid waardoor grondslag van de berekening van Opdrachtnemer wijzigt, zulks 
uitsluitend ter beoordeling van Opdrachtnemer, is Opdrachtnemer gerechtigd de 
overeengekomen prijs evenredig te verhogen.

Artikel 5 - Levering: 
5.1 De levertijd en/of uitvoeringsperiode van de gehele leverantie, het gehele werk, de 
deelwerkzaamheden of de deelleveranties, worden door Opdrachtnemer bij benadering 
vastgesteld en betreffen nimmer fatale termijnen.
5.2. Bij de vaststelling van de levertijd en/of uitvoeringsperiode gaat Opdrachtnemer ervan uit dat hij 
de opdracht kan uitvoeren onder de omstandigheden die hem op dat moment bekend zijn.
5.3. De levertijd en/of uitvoeringsperiode gaat in wanneer over alle technische details 
overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens, definitieve tekeningen enz. in het 
bezit zijn van Opdrachtnemer, de overeengekomen (termijn)betaling is ontvangen én aan de 
noodzakelijke voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht is voldaan.
5.4. Als er sprake is van andere omstandigheden dan die welke Opdrachtnemer bekend waren toen 
hij de levertijd en/of uitvoeringsperiode vaststelde, kan Opdrachtnemer de levertijd en/of 
uitvoeringsperiode verlengen met de tijd die nodig is om de opdracht onder deze 
omstandigheden uit te voeren. Als de werkzaamheden niet in de planning van Opdrachtnemer
kunnen worden ingepast, zullen deze worden uitgevoerd zodra zijn planning dit toelaat.
5.5. Op Opdrachtgever rust een afnameplicht. Indien Opdrachtgever de goederen niet op het 
vastgestelde tijdstip in ontvangst neemt, is Opdrachtgever in verzuim en kan Opdrachtnemer
naar keuze (i) de overeenkomst ontbinden; (ii) de goederen voor rekening en risico aan 
Opdrachtgever verzenden; (iii) de goederen voor rekening en risico van Opdrachtgever opslaan. 
Alle uit bovenstaande omstandigheden voortvloeiende kosten, waarin onder andere begrepen de 
kosten van opslag en eventuele minderopbrengst, komen voor rekening van Opdrachtgever. Het 
bovenstaande geldt onverminderd de overige aan Opdrachtnemer toekomende rechten. 
5.6. Als er sprake is van meerwerk wordt de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de tijd 
die nodig is om de materialen en onderdelen daarvoor te (laten) leveren en om het meerwerk te 
verrichten. Als het meerwerk niet in de planning van Opdrachtnemer kan worden ingepast, 
zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de planning dit toelaat.
5.7. Als er sprake is van gerechtvaardigde opschorting van verplichtingen door Opdrachtnemer, 
wordt de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de duur van de opschorting. Als 
voortzetting van de werkzaamheden niet in de planning van Opdrachtnemer kan worden 
ingepast, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de planning dit toelaat.
5.8. Opdrachtnemer is gerechtigd derden de opdracht uit te laten voeren. De toepasselijkheid van 
artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 
5.9. Bij koop zonder montage, vindt levering plaats, “ex works”, conform Incoterms 2000; het risico 
van de zaak gaat over op het moment dat Opdrachtnemer deze ter beschikking stelt aan 
Opdrachtgever.

5.10. Ongeacht het bepaalde in artikel 5.9. kunnen Opdrachtgever en Opdrachtnemer overeenkomen 
dat Opdrachtnemer voor het transport zorgt. Het risico van opslag, laden, transport en lossen 
rust ook in dat geval op Opdrachtgever. Opdrachtgever kan zich tegen deze risico’s verzekeren.

Artikel 6 - Betaling: 
6.1. Betaling wordt gedaan op de plaats van vestiging van Opdrachtnemer of op een door 
Opdrachtnemer aangewezen rekening.
6.2. Tenzij anders overeengekomen vindt betaling zonder aftrek van enige korting of bankkosten in 
de aangegeven valuta binnen zeven (7) dagen na factuurdatum plaats.
6.3. Betaling wordt geacht eerst te hebben plaatsgevonden, zodra het verschuldigde bedrag 
onherroepelijk op de bankrekening van Opdrachtnemer is bijgeschreven. 
6.4. Opdrachtgever doet afstand van het recht om een schuld aan de Opdrachtnemer te verrekenen 
met een vordering op de Opdrachtnemer. 
6.5. Opdrachtgever doet afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst 
voortvloeiende verbintenis op te schorten. 
6.6. Indien Opdrachtgever met betaling van enige vordering jegens Opdrachtnemer in gebreke is, 
heeft Opdrachtnemer het recht de verdere uitvoering van alle tussen Opdrachtnemer en 
Opdrachtgever lopende overeenkomsten op te schorten, tot die betaling is geschied, terwijl, ook 
indien anders is overeengekomen, over de verdere levering contante vooruitbetaling kan worden 
geëist. Het hier bepaalde geldt ook bij betwisting van de vordering. Indien naderhand de 
Opdrachtgever in het gelijk mocht worden gesteld, kan Opdrachtnemer nimmer schadeplichtig 
zijn. Eventuele bezwaren tegen een factuur dienen binnen vijf (5) dagen na de factuurdatum 
schriftelijk gemotiveerd bij Opdrachtnemer te worden ingediend; ingeval niet (tijdig) bezwaar 
wordt gemaakt, geldt de factuur als geaccepteerd.
6.7. Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn is Opdrachtgever van rechtswege in 
verzuim en vanaf het intreden van het verzuim de wettelijke handelsrente (als bedoeld in artikel 
6:119a Burgerlijk Wetboek) verschuldigd.
6.8. Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, met betrekking tot de invordering 
van het door Opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde gemaakt, zijn voor rekening 
van Opdrachtgever, waarbij een minimum van € 50,00 wordt aangehouden. De kosten worden 
berekend op basis van de volgende tabel:
over de eerste € 3.000,00 15%
over het meerdere tot € 6.000,00 10%
over het meerdere tot € 15.000,00 8%
over het meerdere tot € 60.000,00 5%
over het meerdere vanaf € 60.000,00 3%
Als de werkelijk gemaakte gerechtelijk en buitengerechtelijke kosten hoger zijn, dan uit 
bovenstaande berekening volgt, zijn de werkelijk gemaakte kosten verschuldigd.
6.9. De door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van alle verschuldigde 
renten, kosten en boetes en vervolgens ter voldoening van vorderingen uit overeenkomst, die 
het langst opeisbaar zijn, zelfs indien Opdrachtgever meedeelt dat de voldoening op een andere 
vordering ziet. 
6.10. Ingeval van liquidatie, insolventie, aanvraag faillissement of surséance van betaling van 
Opdrachtgever zijn de vorderingen van Opdrachtnemer, uit welke hoofde dan ook, bij 
Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. 
6.11. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht om bij of na het aangaan van de overeenkomst, 
alvorens (verder) te presteren, zekerheid - in welke vorm dan ook - te verlangen van 
Opdrachtgever voor de nakoming van al haar verplichtingen uit de overeenkomst. Indien 
Opdrachtgever niet voldoet aan het verzoek tot het stellen van zekerheid, heeft Opdrachtnemer
het recht, onverminderd haar overige rechten, de overeenkomst zonder ingebrekestelling of 
gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de (verdere) uitvoering van de 
overeenkomst onmiddellijk op te schorten, onverminderd haar recht op vergoeding van door 
haar geleden schade. Tevens is al hetgeen Opdrachtgever aan Opdrachtnemer uit welke hoofde 
dan ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

Artikel 7 – Omvang van het werk:
Algemene voorwaarden Leudal Duurzame Systemen B.V.
Versie 2023.01 Pagina 5 van 12
7.1. Opdrachtgever moet ervoor zorgen dat de publiekrechtelijke en privaatrechtelijke 
toestemmingen, waaronder alle vergunningen, ontheffingen en andere beschikkingen die 
noodzakelijk zijn om het werk uit te voeren, tijdig verkregen zijn.
7.2. In de prijs van het werk zijn (niet-limitatief) niet begrepen:
- de kosten voor grond-, hei-, hak-, breek-, beton-, funderings-, metsel-, timmer-, tegel-, 
stukadoors-, schilder-, behangers-, steiger-, herstelwerk of ander bouwkundig werk en 
werkzaamheden aan cv-installaties en dergelijke;
- de kosten voor aansluiting van gas-, water-, elektriciteit- of andere infrastructurele 
voorzieningen;
- de kosten ter voorkoming of beperking van schade aan, op of bij het werk aanwezige zaken; 
de kosten van afvoer van materialen, bouwstoffen of afval; de kosten van verticaal transport op 
de bouwplaats.
7.3. In de prijs is tevens niet begrepen het leveren en aanbrengen van bevestigingsmiddelen, zoals 
ankerrails, schroefhulzen en invoegers, alsmede van stelregels en overige voorzieningen die 
noodzakelijk zijn voor de montage van zaken.

Artikel 8 – Wijzigingen in het werk:
8.1. Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meer- of minderwerk als:
- er sprake is van een wijziging in het ontwerp of bestek;
- de door Opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid;
- de in het werk gemeten toleranties niet overeenkomen met de daarover gemaakte afspraken.
8.2. Meerwerk wordt berekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die geldt op 
het moment dat het meerwerk wordt verricht. Minderwerk wordt verrekend op basis van de 
waarde van de prijsbepalende factoren die gold op het moment van het sluiten van de 
overeenkomst.

Artikel 9 – Uitvoering van het werk:
9.1. Opdrachtgever verleent Opdrachtnemer en/of door haar ingeschakelde derden toegang tot de 
plaats waar de overeengekomen werkzaamheden worden uitgevoerd.
9.2. Opdrachtgever staat ervoor in dat op de plaats van uitvoering van de overeengekomen 
werkzaamheden geen asbest, andere schadelijke zaken en/of onveilige situaties aanwezig zijn 
dan wel kunnen ontstaan. Tot deze situaties behoren, maar zijn niet beperkt tot, onveilige of 
gebrekkige dakconstructies en broze, afbrokkelende en/of constructief of anderszins onveilige 
muren. 
9.3. Als er sprake is van onwerkbare omstandigheden waaronder begrepen onwerkbaar weer, wordt 
de levertijd en/of uitvoeringsperiode van Opdrachtnemer verlengd met de als gevolg van de 
onwerkbare omstandigheden ontstane stagnatietijd. Onder onwerkbare omstandigheden worden 
onder andere verstaan: alle omstandigheden, waaronder begrepen onwerkbaar weer (zoals 
neerslag, wind en vorst), die er de oorzaak van zijn dat er een (onveilige) werksituatie ontstaat 
die niet voldoet aan de geldende veiligheidseisen.
9.4. Dagen waarop er sprake is van onwerkbare omstandigheden zullen door Opdrachtnemer als 
onwerkbare werkdagen worden beschouwd. Onder onwerkbare werkdagen worden verstaan: 
werkdagen, respectievelijk halve werkdagen, waarop door omstandigheden buiten de 
verantwoordelijkheid van Opdrachtnemer gedurende ten minste vijf uren, respectievelijk ten 
minste twee uren, door het grootste deel van de tewerkgestelde personen of machines niet kon 
worden gewerkt.
9.5. Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor bijvoorbeeld voorzieningen, middelen, 
materialen, hulpmaterialen, machines, steigers, stellages, voertuigen, liften, ladders en 
dergelijke, die door Opdrachtgever zelf ter beschikking zijn gesteld. Opdrachtgever staat ervoor 
in dat deze voorzieningen voldoen aan de van overheidswege voorgeschreven 
(bouw)veiligheidseisen en zal Opdrachtnemer vrijwaren voor enige aanspraken van derden 
terzake schade die is ontstaan door het gebruik van de hiervoor genoemde voorzieningen.
9.6. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade als gevolg van verlies, diefstal, verbranding of 
beschadiging van gereedschappen, materialen en andere zaken van Opdrachtnemer die zich 
bevinden op de plaats waar de werkzaamheden worden verricht of, wanneer dit een andere 
locatie betreft, waar deze al dan niet tijdelijk worden opgeslagen.

9.7. Wanneer Opdrachtgever zijn verplichtingen zoals omschreven in de vorige leden niet nakomt en 
daardoor vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden ontstaat, zullen de werkzaamheden 
worden uitgevoerd zodra de planning van Opdrachtnemer dit toelaat. Daarnaast is 
Opdrachtgever aansprakelijk voor alle daaruit voor Opdrachtnemer voortvloeiende schade.

Artikel 10 – Oplevering van het werk:
10.1. Onder oplevering wordt in dit artikel verstaan, het door Opdrachtnemer conform artikel 10.2. 
geheel of gedeeltelijk opleveren van het werk aan diens contractuele 
wederpartij/Opdrachtgever.
10.2. Het werk, of overeenkomstig het bestek een gedeelte van het werk, wordt als opgeleverd 
beschouwd wanneer: 
- Opdrachtgever het werk geheel of voor het betreffende deel heeft goedgekeurd; 
- het werk door Opdrachtgever of een derde in gebruik is genomen;
- Opdrachtnemer schriftelijk aan Opdrachtgever heeft meegedeeld dat het werk is voltooid en 
Opdrachtgever niet binnen veertien (14) dagen na de mededeling schriftelijk kenbaar heeft 
gemaakt, of het werk al dan niet is goedgekeurd; of,
- Opdrachtgever het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of ontbrekende 
onderdelen die binnen een redelijke termijn kunnen worden hersteld of nageleverd en die 
ingebruikname van het werk niet in de weg staan.
10.3. Keurt Opdrachtgever het werk dan wel een deel of delen van het werk niet goed, dan is hij 
verplicht dit onder opgave van redenen schriftelijk kenbaar te maken aan Opdrachtnemer binnen 
een termijn van veertien (14) dagen.
10.4. Keurt Opdrachtgever het werk, dan wel een deel of delen van het werk terecht niet goed, dan 
zal hij Opdrachtnemer in de gelegenheid stellen de afgekeurde delen van het werk opnieuw op 
te leveren. De bepalingen van dit artikel zijn daarop opnieuw van toepassing.

Artikel 11 - Eigendomsvoorbehoud:
11.1. Levering van goederen door Opdrachtnemer geschiedt telkens onder de opschortende 
voorwaarde dat alle bestaande en toekomstige vorderingen van Opdrachtnemer op 
Opdrachtgever uit hoofde van een gesloten of nadere overeenkomsten, volledig betaald zijn. Het 
hierin besloten eigendomsvoorbehoud geldt echter niet ter zake van andere vorderingen dan:
a. vorderingen betreffende tegenprestaties ter zake van de door Opdrachtnemer aan 
Opdrachtgever geleverde of nog te leveren goederen of door Opdrachtnemer ten behoeve 
van Opdrachtgever verrichte of te verrichten werkzaamheden, en/of, 
b. vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming van de sub a bedoelde 
overeenkomsten, die vorderingen tot schadevergoeding en vergoeding van 
buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, contractuele en wettelijke renten, boeten en 
dwangsommen daaronder begrepen. 
11.2. Opdrachtgever is verplicht de geleverde goederen separaat te bewaren en van aanduidingen te 
voorzien dat deze eigendom zijn van Opdrachtnemer. Zo lang de opschortende voorwaarde als 
bedoeld in 11.1. niet is ingetreden, is Opdrachtgever niet bevoegd om de onder 
eigendomsvoorbehoud gekochte goederen te vervreemden, de feitelijke macht over die 
goederen geheel of gedeeltelijk aan een of meer derden te geven of een rechtshandeling aan te 
gaan die ertoe verplicht die feitelijke macht over de gekochte goederen geheel of gedeeltelijk 
aan een of meer derden uit handen te geven, met dien verstande dat deze bevoegdheden 
slechts aan de Opdrachtgever toekomen indien en voor zover dat nodig althans wenselijk is in 
het kader van de normale uitoefening van haar bedrijf.
11.3. Aan Opdrachtnemer komt het recht toe de voorbehouden eigendom, en de hieraan verbonden 
rechten en verplichtingen, aan één of meer derden over te dragen. 
11.4. Ingeval Opdrachtgever uit één of meer door Opdrachtnemer geleverde of nog te leveren 
goederen een nieuwe zaak vormt of doet vormen, dan wordt c.q. is die nieuwe zaak gevormd 
voor Opdrachtnemer. 
11.5. Bij Opdrachtgever aangetroffen goederen van dezelfde soort als door Opdrachtnemer aan 
Opdrachtgever ter hand gesteld, worden vermoed aan Opdrachtnemer toe te behoren, 
behoudens door Opdrachtgever te leveren tegenbewijs. 

11.6. Ingeval de Afnemer gevestigd is in de Bondsrepubliek Duitsland geldt ter zake een van dit artikel 
11 (Eigendomsvoorbehoud) afwijkende regeling als vervat in Annex 1 (Eigentumsvorbehalt). 

Artikel 12 - Overmacht: 
12.1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van 
Opdrachtnemer in de nakoming van enige verplichting jegens Opdrachtgever niet aan 
Opdrachtnemer kan worden toegerekend in geval van een van de wil van Opdrachtnemer
onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens 
Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor nakoming van de 
verplichtingen door Opdrachtnemer in redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden 
verlangd. Tot deze omstandigheden worden in ieder geval gerekend: wanprestaties van 
toeleveranciers of andere derden waarvan Opdrachtnemer afhankelijk is in het kader van de 
uitvoering van de overeenkomst, gebrek aan grondstoffen, vervoersproblemen, oorlog, rellen, 
sabotage, pandemie, epidemie, overstromingen, verlies, beschadiging en/of vertraging tijdens 
en door transport, extreem ziekteverzuim en wilde stakingen van het personeel, 
acties/maatregelen bij de douane, (tijdelijke) afsluiting van bepaalde geografische gebieden, 
mislukte of tegenvallende oogst, brand, ex-of importverboden, en andere ongevallen en ernstige 
storingen in het bedrijf van Opdrachtnemer of bij diens Opdrachtnemers en nationale rampen
alsmede de COVID-19-pandemie alsmede alle daaruit voortvloeiende maatregelen van nationale 
en internationale overheden en lagere overheden. 
12.2. Indien zich een situatie voordoet als bedoeld in artikel 12.1. als gevolg waarvan Opdrachtnemer
niet kan voldoen aan zijn verplichting richting Opdrachtgever, dan worden deze verplichtingen 
opgeschort zolang Opdrachtnemer niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in vorige 
zin bedoelde situatie meer dan zes (6) maanden heeft geduurd, hebben beide partijen het recht 
de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Opdrachtnemer is in dat geval 
niet gehouden tot vergoeding van enige schade, ook niet als Opdrachtnemer als gevolg van de 
overmachtstoestand enig voordeel geniet. 
12.3. Indien Opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de 
overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is 
Opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte 
separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake 
van een afzonderlijke overeenkomst. 

Artikel 13 – Aansprakelijkheid en vrijwaring: 
13.1. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor directe schade is beperkt. De aansprakelijkheid 
voor indirecte schade is uitgesloten. Onder het begrip indirecte schade wordt in elk geval – maar 
niet-limitatief – verstaan: gevolgschade, immateriële schade, bedrijfs- en stagnatieschade, 
schade ter zake van een door Opdrachtgever of derden geïnitieerde product recall door welke 
oorzaak dan ook ontstaan, gederfde winst of milieuschade, dan wel schade als gevolg van 
aansprakelijkheid jegens derden alsmede opzichtschade zijnde schade die door of tijdens de 
uitvoering van het werk wordt toegebracht aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de 
plaats waar gewerkt wordt.
13.2. Opdrachtnemer is voorts niet aansprakelijk voor schade die ontstaan is als gevolg van: 
- overmacht, zoals in artikel 12.1. in deze algemene voorwaarden is omschreven;
- daden of nalatigheid van de Opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel personen die door 
of vanwege hem te werk gesteld zijn; nalatigheden van de Opdrachtgever in het onderhoud van 
de geleverde zaken;
- onjuiste montage door Opdrachtgever;
- beschadigingen aan de geleverde zaken ten gevolge van mechanische dan wel biologische 
invloeden van buitenaf; normale slijtage aan de geleverde zaken;
- buitengewone luchtvochtigheidscondities in de ruimte waarin de geleverde zaken zijn 
aangebracht en/of geleverd;
- verkleuring van de geleverde zaken ten gevolge van de inwerking van licht en/of 
weersinvloeden;
- enige andere van buitenaf afkomstige invloeden.

13.3. Iedere aansprakelijkheid (voor directe en/of indirecte schade) – ongeacht de grondslag van de 
aansprakelijkheid – van Opdrachtnemer is beperkt tot het bedrag dat in voorkomende gevallen 
wordt uitgekeerd door de aansprakelijkheidsverzekeraar van Opdrachtnemer verminderd met 
het door Opdrachtnemer te betalen eigen risico. Indien geen uitkering krachtens de 
aansprakelijkheidsverzekering van Opdrachtnemer plaatsvindt – ongeacht de reden voor de nonuitkering – is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot het bedrag aan netto 
factuurwaarde dat door de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever in rekening is gebracht 
gedurende drie (3) maanden voorafgaand aan het ontstaan van de aansprakelijkheid en tijdig 
door Opdrachtgever is voldaan, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer
nooit hoger is dan EUR 25.000,- (zegge: vijfentwintigduizend euro) per gebeurtenis of serie van 
samenhangende gebeurtenissen.
13.4. Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor schade die het gevolg is van 
opzet of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer of diens leidinggevende ondergeschikten.
13.5. Alle vorderingsrechten van Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer, hetzij uit hoofde van een 
tekortkoming in de nakoming, hetzij uit hoofde van een onrechtmatige daad, hetzij op enige 
andere grond vervallen zodra een periode van één (1) jaar is verstreken na de dag waarop de 
Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van die 
vorderingsrechten en de Opdrachtgever de betreffende vorderingen niet binnen die periode van 
één (1) jaar in rechte aanhangig heeft gemaakt.
13.6. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele vorderingen van derden wegens 
schade, die wordt geleden door derden in verband met door Opdrachtgever aan deze derden 
geleverde goederen of goederen waarin de goederen van Opdrachtnemer verwerkt zijn, tenzij 
rechtens vast komt te staan dat deze aanspraken een direct gevolg zijn van grove schuld of 
opzet van de zijde van Opdrachtnemer en Opdrachtgever bovendien aantoont dat hem ter zake 
geen enkel verwijt treft. 

Artikel 14 – Garantie:
Indien in de offerte/overeenkomst/opdrachtbevestiging een andere garantieregeling is 
opgenomen dan geldt deze regeling bij voorrang. In dat geval geldt onderstaande regeling in 
aanvullende zin. 
14.1. Opdrachtnemer staat voor een periode van twaalf (12) maanden na (op)levering in voor de 
goede uitvoering van de overeengekomen prestatie in die zin dat zij gebreken aan de installatie 
binnen deze termijn zal verhelpen, behoudens voor die gevallen dat er geen gebrek in de 
installatie aanwezig is.
14.2. Voor door Opdrachtnemer uitgevoerde installatiewerkzaamheden gelden de 
uitvoeringstoleranties behorende bij de ten tijde van de werkzaamheden geldende NEN 1010 & 
3140 norm, welke normen als richtlijn hebben te gelden. Installatiewerkzaamheden binnen deze 
uitvoeringstoleranties worden nimmer als gebrekkig beschouwd.
14.3. Met betrekking tot de garantie van geleverde zaken, geeft Opdrachtnemer dezelfde garantie als 
door de fabrikant wordt gegeven, inclusief eventuele uitsluitingen daarvan.
14.4. Gebruikt Opdrachtnemer bij de uitvoering van zijn prestatie door derden toegeleverde 
materialen of diensten, dan is de garantie van Opdrachtnemer aan Opdrachtgever gelijk aan de 
garantie die Opdrachtnemer verkrijgt van deze derde.
14.5. Bestaat de overeengekomen prestatie uit aanneming van werk, dan staat Opdrachtnemer voor 
de in artikel 14.2. genoemde periode in voor de deugdelijkheid van de geleverde constructie en 
de gebruikte materialen, mits hij vrij was in de keuze daarvan. Als blijkt dat de geleverde 
constructie of de gebruikte materialen niet deugdelijk zijn, zal Opdrachtnemer deze naar zijn 
keuze herstellen of vervangen.
14.6. Bestaat de overeengekomen prestatie alleen uit levering van een zaak, dan staat 
Opdrachtnemer gedurende de in artikel 14.2 c.q. artikel 14.3 jo. artikel 14.4 genoemde periode 
in voor de deugdelijkheid van de geleverde zaak. Als blijkt dat de levering niet deugdelijk is 
geweest, dan moet de zaak binnen een redelijke termijn franco door de Opdrachtgever aan 
Opdrachtnemer worden teruggezonden. Daarna zal Opdrachtnemer de keuze maken of hij: de 
zaak herstelt of de zaak vervangt. De eventueel gemaakte reis-, verblijf- en/of transportkosten 
komen, evenals de kosten van de- en montage, voor rekening van Opdrachtgever.

14.7. Indien de kosten van vervanging of herstel voor rekening van Opdrachtnemer komen, zal het 
door Opdrachtnemer te vergoeden bedrag beperkt zijn tot maximaal dat deel van het 
factuurbedrag (exclusief omzetbelasting) dat betrekking heeft op de vervaardigings- en 
montagekosten van het te herstellen of te vervangen onderdeel. 
14.8. Opdrachtgever moet Opdrachtnemer in alle gevallen de gelegenheid bieden een eventueel 
gebrek te herstellen of een defect (onder)deel te vervangen. Opdrachtgever zal Opdrachtnemer
het gebruik van energie, hijs-, hef- en transportwerktuigen, steigers, glazenwasinstallaties en 
dergelijke om niet toestaan.
14.9. De garantie gaat pas in wanneer Opdrachtgever ten opzichte van Opdrachtnemer aan al zijn 
verplichtingen heeft voldaan. Indien sprake is van opschorting van de ingangsdatum van de 
garantie, wordt de einddatum van de garantie niet gewijzigd.
14.10. Door herleveren, vervangen of herstellen wordt de garantietermijn niet verlengd of vernieuwd.
14.11. Geen garantie wordt gegeven voor gebreken zoals, of gebreken die het gevolg (kunnen) zijn 
van:
- verwering en/of normale slijtage;
- onoordeelkundig of abnormaal gebruik;
- het ontbreken van onderhoud of reiniging;
- installatie, montage, wijziging, reparatie of toevoegingen door Opdrachtgever of door derden;
- kleine onvolkomenheden in de afwerking die geen afbreuk doen aan de deugdelijkheid;
- beschadigingen die het gevolg zijn van vormveranderingen in bouwkundige constructies, van 
niet op de juiste wijze uitgevoerde bouw-, herstel-, reinigings- of andere werkzaamheden of van 
het gebruik van voor het doel ongeschikt(e) materia(a)l(en);
- beschadigingen die het gevolg zijn van onvoorziene, tijdelijke of blijvende, schadelijke 
invloed(en) van het milieu;
- zaken, materialen, werkwijzen en constructies die afwijken van de geldende kwaliteitseisen, 
adviezen en voorschriften, voor zover deze op uitdrukkelijke instructie van Opdrachtgever zijn 
toegepast;
- door of namens Opdrachtgever geleverde materialen;
- kleurverschillen en/of glansverlies;
- gebreken die bij de (op)levering geconstateerd hadden kunnen worden;
- beschadigingen en/of gebreken die tijdens of na (op)levering ontstaan zijn door invloeden van 
buitenaf;
- het aanbrengen of gebruiken van zonweringen, glazenwasinstallaties, ladders en dergelijke;
- (thermische)glasbreuk of de toepassing van (spiegel)draadglas;
- schade ten gevolge van warmtebelasting boven de 70° C;
- kitwerk, behalve voor wat betreft (overeengekomen) waterdichtheid;
- onjuiste opslag door Opdrachtgever waardoor het geleverde blootgesteld wordt aan de 
inwerking van vocht, vervuiling, schimmel, droogte, licht, hoge en lage temperaturen, schokken 
en trillingen dan wel te langdurige opslag.

Artikel 15 - Reclame: 
15.1. Opdrachtgever dient de geleverde goederen direct, volledig en nauwkeurig te (doen) inspecteren 
met betrekking tot onder meer, maar niet beperkt tot, aantallen/gewicht en zichtbare en 
onzichtbare gebreken. Reclames omtrent aantallen, gewicht en/of zichtbare gebreken dienen 
plaats te vinden binnen 24 uur na ontvangst van de goederen onder nauwkeurige opgave van de 
aard en de grond van de klachten. Reclames omtrent niet direct waarneembare afwijkingen 
dienen te worden gedaan binnen 48 uur na vaststelling en in geen geval later dan drie (3) 
weken na ontvangst van de goederen. Ieder vorderingsrecht van de Opdrachtgever op 
Opdrachtnemer betrekking hebbende op fouten in de levering of gebreken in of aan door 
Opdrachtnemer geleverde goederen vervalt onherroepelijk, zodra de hiervoor vermelde 
reclametermijnen zijn verstreken. Geringe of in de branche gebruikelijke afwijkingen en 
verschillen in kwaliteit, aantal, mate of afwerking kunnen geen grond voor reclames opleveren. 
Opdrachtnemer mag tot 10% minder of meer van de gecontracteerde hoeveelheid leveren.
15.3. Opdrachtgever dient de inspectie met de benodigde zorg uit te (doen) voeren. Opdrachtgever
draagt het risico voor steekproefsgewijze inspectie en mag zich niet verlaten op het feit dat 
Opdrachtgever een gebrek niet heeft ontdekt dat zichtbaar was en ontdekt had kunnen worden 
bij levering, omdat Opdrachtgever niet de gehele partij heeft gecontroleerd. 
Algemene voorwaarden Leudal Duurzame Systemen B.V.
Versie 2023.01 Pagina 10 van 12
15.4. De mogelijkheid van Opdrachtgever om te reclameren vervalt bovendien indien het gebrek aan 
Opdrachtgever toerekenbaar is, waaronder is begrepen maar niet beperkt tot het geval waarin 
de geleverde goederen onoordeelkundig zijn opgeslagen of gebruikt, of niet in overeenstemming 
zijn gebruikt met de overeengekomen of gebruikelijke bestemming. Onder onoordeelkundig is 
mede begrepen het niet in acht nemen van eventueel door Opdrachtnemer afgegeven bewaarof gebruiksinstructies.
15.5. Ingeval van een klacht is Opdrachtgever verplicht de goederen waarover hij klaagt ter 
beschikking van Opdrachtnemer te houden. Opdrachtgever is bovendien verplicht zijn 
medewerking aan een eventueel onderzoek door Opdrachtnemer of een door Opdrachtnemer
ingeschakelde derde te verlenen. Bij het gegrond verklaren van de klacht zijn de kosten van het 
onderzoek voor Opdrachtnemer. Bij ongegrondverklaring zijn de kosten voor rekening van 
Opdrachtgever.
15.6. Een klacht geeft Opdrachtgever niet het recht zijn (betalings)verplichtingen jegens 
Opdrachtnemer niet na te komen, dan wel zich op opschorting respectievelijk verrekening te 
beroepen.
15.7. Retournering van de goederen is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming 
van Opdrachtnemer, onder nader door Opdrachtnemer te bepalen voorwaarden. Bij retournering 
zonder toestemming van Opdrachtnemer geschiedt verzending, alsmede opslag van de goederen 
voor rekening en risico van Opdrachtgever. 
15.8. Indien een klacht terecht en binnen de daarvoor gestelde reclametermijnen wordt geuit, is 
Opdrachtnemer uitsluitend verplicht tot het alsnog leveren van het ontbrekende, het vervangen 
van de geleverde goederen, dan wel de goederen terug te nemen en Opdrachtgever te 
crediteren voor het desbetreffende factuurbedrag. In geen geval is Opdrachtnemer gehouden tot 
vergoeding van andere kosten en/of schade.

Artikel 16 – Annulering en opzegging:
16.1. Annulering van een opdracht door Opdrachtgever is in beginsel niet mogelijk. Indien 
Opdrachtgever een opdracht niettemin geheel of gedeeltelijk annuleert, ten gevolge van welke 
oorzaak dan ook, is hij gehouden aan Opdrachtnemer alle met het oog op de uitvoering van de 
opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten (onder andere kosten van voorbereiding, opslag en 
dergelijke) te vergoeden, onverminderd het recht van Opdrachtnemer op vergoeding wegens 
winstderving en overige schade. 
16.2. Door Opdrachtgever zijn in geval van annulering tevens annuleringskosten verschuldigd. Deze 
bedragen 30% van de hoofdsom, te vermeerderen met BTW. 
16.3. Artikel 7:408 lid 2 BW is niet van toepassing.

Artikel 17 - Einde van de overeenkomst:
17.1. Opdrachtnemer is – niet tegenstaande het elders in deze algemene voorwaarden geregelde –
gerechtigd de overeenkomst met Opdrachtgever – alsmede alle daarmee samenhangende 
overeenkomsten – met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder dat er een voorafgaande 
ingebrekestelling is vereist, in de volgende situaties:
a. ten laste van Opdrachtgever wordt conservatoir of executoriaal beslag gelegd en dit beslag 
is niet binnen zestig (60) dagen opgeheven;
b. bij (aanvraag tot) faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, toepassing van een 
schuldsaneringsregeling, ontbinding van Opdrachtgever of de aanbieding van een 
crediteurenakkoord door Opdrachtgever (althans er is sprake van vergelijkbare 
omstandigheden en rechtsfeiten onder toepasselijke buitenlandse rechtsstelsels);
c. staking of feitelijke beëindiging van de bedrijfsuitoefening van Opdrachtgever;
d. indien er redenen zijn om aan te nemen dat Opdrachtgever te kort zal schieten in de 
nakoming van zijn verplichtingen onder de overeenkomst (en/of daarmee samenhangende 
overeenkomsten);
e. Opdrachtgever verkeert in verzuim in de nakoming van zijn verplichtingen onder de 
overeenkomst (en/of daarmee samenhangende overeenkomsten);
f. binnen Opdrachtgever doet zich een wijziging in zeggenschap voor waaronder wordt 
verstaan: de overdracht van de meerderheid van de aandelen in het kapitaal van de 
vennootschap of wanneer de feitelijke zeggenschap binnen Opdrachtgever op grond van 
een overeenkomst bij een of meer derden komt te liggen.

17.2. Alle vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever worden per datum beëindiging opeisbaar 
en dienen door Opdrachtgever terstond te worden voldaan. Hetzelfde geldt voor alle per datum 
beëindiging openstaande facturen (ongeacht de vraag of de betalingstermijn is verstreken) en 
de verschenen rente en kosten (in overeenstemming met artikel 6).
17.3. Beëindiging van de overeenkomst laat onverlet de reeds bestaande rechten van de 
Opdrachtnemer waaronder het recht tot het vorderen van schadevergoeding alsmede de 
bepalingen in de overeenkomst of deze algemene voorwaarden die de strekking hebben hun 
gelding te behouden na beëindiging van de overeenkomst.
17.4. Opdrachtnemer is in het geval van beëindiging niet aansprakelijk voor enige schade geleden 
door Opdrachtgever. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt conform het bepaalde in 
artikel 13.

Artikel 18 – Intellectuele eigendomsrechten:
18.1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt Opdrachtnemer alle 
intellectuele eigendomsrechten op de door hem geleverde zaken en gedane aanbiedingen, 
verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, berekeningen, (proef)modellen, 
programmatuur, handelsnamen, handelsmerken, logo’s, slogans, dienstmerken, knowhow, 
informatie en elk ander onderscheidend materiaal. 
18.2. Opdrachtgever zal Opdrachtnemer onmiddellijk inlichten over enige daadwerkelijke, verwachte 
of beoogde inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Opdrachtnemer.
18.3. De rechten op de in artikel 18.1. genoemde gegevens blijven eigendom van Opdrachtnemer
ongeacht of aan Opdrachtgever voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. 
Deze gegevens mogen zonder uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtnemer niet gekopieerd, 
gebruikt of aan derden getoond worden.
18.4. Opdrachtgever garandeert dat geen gegevens over de door Opdrachtnemer gekozen detaillering, 
gebruikte fabricage- en/of constructiemethode, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke 
toestemming van Opdrachtnemer worden gekopieerd, aan derden worden getoond, 
bekendgemaakt of gebruikt.
18.5. Bij overtreding van de bepalingen in artikel 18.3 en 18.4 is Opdrachtgever aan Opdrachtnemer
een boete verschuldigd van € 25.000,00 per overtreding, onverminderd de rechten van 
Opdrachtnemer op nakoming en schadevergoeding.

Artikel 19 – Emballage:
19.1. Opdrachtnemer is gerechtigd om de kosten van verpakkingen separaat in rekening te brengen.
19.2. De niet voor eenmalig gebruik bestemde emballage, waaronder begrepen maar niet beperkt tot 
pallets, kratten, containers en andere hulpmiddelen voor transport, blijven eigendom van 
Opdrachtnemer en Opdrachtgever is verplicht het materiaal terug te zenden. Opdrachtnemer
kan een termijn stellen waarbinnen een dergelijke terugzending plaats moet vinden

Artikel 20 - Overige bepaling, rechts-en forumkeuze: 
20.1. Indien één of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden ongeldig blijken te zijn, of 
door een rechter buiten werking worden gesteld, blijven de overige bepalingen onverkort van 
kracht.
20.2. Op deze algemene voorwaarden en op alle door Opdrachtnemer gedane aanbiedingen en 
uitgebrachte offertes alsmede op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer
is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
20.3. Het Weens Koopverdrag (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of 
Goods) is niet van toepassing, evenals enige toekomstige internationale regeling inzake koop 
van roerende zaken. 
20.4. Alle geschillen tussen partijen, voortvloeiende uit of anderszins verband houdende met 
offertes/aanbiedingen, deze algemene voorwaarden en/of overeenkomsten, hoe ook genaamd, 
zullen bij uitsluiting van andere gerechten worden voorgelegd aan de rechtbank in Nederland 
(arrondissement Limburg), en voor wat betreft vorderingen in kort geding aan de 
voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, met dien verstande dat Opdrachtnemer te allen 
tijde gerechtigd is de zaak voor te leggen aan de volgens de wettelijke competentieregels 
bevoegde rechter.

Annex 1
De definities Opdrachtnemer en Opdrachtgever zoals opgenomen in de algemene voorwaarden 
betreffen in Annex 1 ‘uns/wir’ respectievelijk ‘Abnehmer/sie’.
Afwijkend van artikel 7 (Eigendomsvoorbehoud) geldt voor afnemers die gevestigd zijn in de 
Bondsrepubliek Duitsland het volgende:
Eigentumsvorbehalt
1. Das Eigentum an den gelieferten Waren bleibt zur Sicherung aller Ansprüche vorbehalten, die 
uns aus der gegenwärtigen und künftigen Geschäftsverbindung bis zum Ausgleich aller Salden 
gegen den Abnehmer und seine Konzerngesellschaften zustehen. Unser Eigentum erstreckt sich 
auf die durch Verarbeitung der Vorbehaltsware entstehende neue Sache. Der Abnehmer stellt 
die neue Sache unter Ausschluss des eigenen Eigentumserwerbs für uns her und verwahrt sie 
für uns. Hieraus erwachsen ihm keine Ansprüche gegen uns.
2. Vorbehaltsware mit Ware anderer Lieferanten, deren Eigentumsrechte sich ebenfalls an der 
neuen Sache fortsetzen, erwerben wir zusammen mit diesen Lieferanten –unter Ausschluss eines 
Miteigentumserwerbs des Abnehmers –Miteigentum an der neue Sache, wobei unser 
Miteigentumsanteil dem Verhältnis des Rechnungswertes unserer Vorbehaltsware zu dem 
Gesamtrechnungswert aller mitverarbeiteten Vorbehaltswaren.
3. Der Abnehmer tritt bereits jetzt seine Forderungen aus der Verausserung von Vorbehaltsware 
aus unseren gegenwärtigen und künftigen Warenlieferungen mit sämtlichen Nebenrechten im 
Umfang unseres Eigentumsanteils zur Sicherung an uns ab.
4. Bei Verarbeitung im Rahmen eines Werksvertrages wird die Werklohnforderung in hohe des 
anteiligen Betrages unserer Rechnung für die mitverarbeitete Vorbehaltsware schon jetzt an uns 
abgetreten. Solange der Abnehmer seinen Verpflichtungen aus der Geschäftsverbindung an uns 
ordnungsgemäß nachkommt, darf er über die in unserem Eigentum stehende Ware im 
ordentlichen Geschäftsgang verfügen und die an uns abgetretenen Forderungen selbst 
einziehen.
5. Bei Zahlungsverzug oder begründeten Zweifeln an der Zahlungsfähigkeit oder Kreditwürdigkeit 
des Abnehmers sind wir berechtigt, die abgetretenen Forderungen einzuziehen und die 
Vorbehaltsware zurückzunehmen.
6. Scheck-/ Wechselzahlungen gelten erst nach Einlösung der Wechsel durch den Abnehmer als 
Erfüllung.
7. Hinsichtlich der Vereinbarung von Eigentumsvorbehaltsrechten gilt ausschließlich deutsches 
Recht.